bus_photos

Regulamin

Regulamin:

1. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy).

2. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy.

3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy.

4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Pasażer jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa podczas podróży.

6. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

7. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca przez Pasażera lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą w przypadku, gdy Pasażer:
– nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
– znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
– zachowuje się w sposób, który mógłby wpływać negatywnie na bezpieczeństwo.

8. W pojazdach zabronione jest palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu.

9. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia na skutek złych warunków atmosferycznych, zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli przeprowadzanych przez służby celne, policyjne, inspekcje transportu drogowego oraz opóźnień promów.

10. Za nieodbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.

11. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

12. Przewoźnik ma prawo do pozostawienia uczestnika na trasie, jeżeli zostanie zatrzymany przez straż graniczną, służby celne, bądź policję.

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)